About

 

31437366_1790561454584760_2852714443324784640_n

PAWIS

Pilipino Association of Workers and Im/migrantS
translates to “sweat” and symbolizes the struggles, hardships, and sacrifices of the members to provide for the needs of our loved ones with dignity.

HOW was PAWIS formed?

*In 2002, PAWIS was formed to fight against social and economic injustice faced by Filipino workers and im/migrants in Santa Clara County. Initial PAWIS members were former airport screeners, resulting from the U.S. Aviation and Transportation Security Act after 9-11-2001.

*This Act is discriminatory against Filipino workers and im/migrants. It requires airport screeners to be US citizens and that they pass a new employment and language test, which had nothing to do with the job of airport screeners.

*Today PAWIS continues to support Filipinos in Santa Clara County, the bay area, in the U.S and around the world. Many are working in industries such as health care, retail/sales, and electronic manufacturing.

OUR MISSION AND VISION

We are Filipino workers and im/migrants, realizing the need to support ourselves collectively to strengthen our voice and stand against any forms of abuse and exploitation.

Bind our selves together to create an organization, which shall have the nationalist and democratic ideals of our people in general, and in Santa Clara County in particular.

We shall tirelessly work to defend the rights gained by the struggles of Filipino workers and im/migrants and shall forever uphold their welfare.

Our Objectives and Purpose

 • Conduct education, information and training to our members on issues that affects Filipino workers and im/migrants in general and relate this to our own situation.
 • Provide assistance and collective        support for the welfare of active        members through referrals.
 •  Unite with other Filipino organizations for the advancement of the rights and welfare of our members and other Filipino workers and im/migrants
 •  Unite with workers and im/migrants of other nationalities, advocates and other like minded institutions and groups to advance their rights and welfare.
 •  Strengthen unity and camaraderie among members of PAWIS.

 

TAGALOG Version

Pilipino Association of Workers andIm/migrantS

(PAWIS)

Ang “PAWIS” ay resulta ng isang mabigat na gawain o trabaho. Ito ay simbulo ng ating mga sakripisyo, kahirapan at pakikibaka upang mapunan ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay, na may dignididad. 

 

PAANO NAGSIMULA ANG PAWIS?

* Ang mga naunang miyembro ay mga manggagawa sa airport o airport screeners, na inalis sa trabaho bunga ng ipinasang batas, ang U.S. Aviation and Transportation Act, matapos ang Septyembre 11, 2001.

* Ang nasabing batas ay hindi makatarungan at malinaw na diskriminasyon dahil nagsasaad ito na lahat ng airport screeners ay dapat U.S. citizen at kailangang ipasa ang pagsusulit sa “English Proficiency” na gagamitan ng computer. Ito ay naging daan upang ang mayorya ay di pumasa dahil sa mataas na standard, kawalang karanasan sa paggamit ng computer at direktang relasyon sa kanilang pang-araw-araw na trabaho.

* Sa ngayon, ang PAWIS ay patuloy na tumutulong, sumusuporta at nagtatanggol sa kagalingan, kapakanan at karapatan ng mga manggagawa at migranteng Filipino sa Santa Clara County na mula sa industriya ng pangkalusugan (caregiver), retail, airport, hotel at electronics.

MISYON AT PANANAW

Tayo ay mga manggagawa at migranteng Pilipino, nakita natin ang pangangailangan na kolektibong suportahan ang ating sarili, upang palakasin ang ating tinig at tindig laban sa anumang porma ng pang-aabuso at pagsasamantala.

Mahalaga na magbigkis at bumuo ng isang organisasyon na makabayan at naninindigan para sa demokrasya at kalayaan.

Walang humpay nating ipagpatuloy na ipagtanggol ang mga napagtagumpayang pakikibaka ng mga mangagawa at migranteng Pilipino at itaguyod ang kanilang kagalingan at karapatan magpakailanman.

 

HANGARIN AT LAYUNIN

 

 • Nagsasagawa ng mga edukasyon, pagsasanay at nagbibigay ng mga impormasyon sa mga miyembro, hinggil sa mga isyung makakaapekto sa mga mangagawa at migranteng Pilipino at iugnay ito sa ating sitwasyon.
 • Pagbibigay ng tulong at kolektibong suporta para sa kagalingan ng ating mga aktibong miyembro.
 • Pakikipagkaisa sa iba pang mga Pilipino’ng organisasyon sa pagsulong ng karapatan at kagalingan ng ating mga miyembro at iba pang mga mangagawa at migranteng Pilipino.
 • Pakikipagkaisa sa iba pang mga manggagawa at migranteng may ibang nasyonalidad, sinumang sumusuportang organisasyon, institusyon at grupo para isulong ang kainlang kagalingan at karapatan.
 • Paglahok sa mga aktibitis, mobilisasyon at iba pang mga pagkilos upang ipaabot at ipakita ang pagsuporta at/o pagtutol sa mga isyung makakaapekto sa mga miyembro at mga manggagawa at migranteng Pilipino.

Mga Benepisyo

 • Suporta, pagkakaibigan at adbokasiya hinggil sa mga isyung may epekto sa mga im/migrante at manggawang Filipino.
 • Pag-refer sa mga panlipunang serbisyo sa Santa Clara County.
 • Ma-qualify sa mababang halaga ng dental na pangangalaga.
 • At ibang mga programa at serbisyong gagawin ng organisasyon.

Mga Aktibitis

 • Mga potlucks at pagtitipon
 • Ipagtanggol ang mga im/migrante, manggagawang Filipino at kanilang pamilya laban sa mga pang-sosyal at pang-ekonomiyang isyung kinakaharap nila.
 • Mga pagtitipon kasama ang iba pang mga Filipino’ng organisasyon
 • Mga pagsasanay para sa pagpapa-unlad ng mga lider.
 • Suporta sa ibang mga  organisasyon at komunidad hinggil sa mga manggagawa, imigrasyon at iba pang panlipunang isyu.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s